• 9.4.-3.1.28
 • Administrátor

Ak sa joge venujete už dlhšiu dobu, určite vám niekedy hlavou prebehla myšlienka, „aké by to bolo ak by som bol/a inštruktorom jogy“? Ten pocit, zrazu sa ocitnúť na druhej strane ako učiteľ/inštruktor jogy,  poznať dokonale všetky asány a viesť jogínov počas svojich hodín.... Znalosť asán je však len jedna stránka tohto povolania. Odbornosť z pohľadu kvalitného vzdelania je tá ďalšia a podstatne dôležitejšia časť. Tá v sebe obnáša kvalitné štúdium anatómie, fyziológie, psychológie ako aj iných oblastí. Ako sa stať odborníkom v daných oblastiach a čo všetko je potrebné absolvovať? Odpovede sa Vám budeme snažiť zhrnúť a vysvetliť v tomto v článku.

Čo znamená byť „inštruktorom jogy“?

Stať sa inštruktorom jogy vás stavia do role, kedy môžete zodpovedne a odborne odovzdávať svoje nadobudnuté vedomosti z teórie a praxe ďalším ľudom, pracovať a bezpečne ich viesť cvičením na individuálnej či skupinovej báze. Ak ste sa už akoukoľvek cestou dostali k rozhodnutiu vykonávať povolanie inštruktora jogy, nesmiete zabudnúť na to, že táto profesia je spojená s neustálym vzdelávaním sa a práci na svojej odbornosti.

Čo potrebujem pre to aby som mohol učiť jogu? A ako to funguje?

V prvom rade vám nesmie chýbať odhodlanie :). Následne si vybrať vzdelávacie zariadenie, ktoré ponúka typ jogy, ktorá je pre Vás najbližšia a ktoré je akreditované (čiže ho schválilo Ministerstvo školstva, alebo iná štátna inštitúcia, ktorá je zodpovedná za kvalitu, ktorú musí každé vzdelávacie zariadenie dodržať). Činnosť inštruktora je vo svojej podstate viac - menej rovnaká ako každé iné povolanie. K vykonávaniu tejto činnosti potrebujete adekvátne odborné teoretické a praktické vedomosti, prípadne rôzne nadstavbové kurzy. Následne dostávate honorár / odmenu za odučené hodiny. Aby ste mohli učiť jogu je potrebné získať certifikát. Avšak certifikácia tohto vzdelania má na Slovensku  svoje úskalia.  

 

AKREDITOVANÝ KURZ ZDRAVÝ CHRBÁT

 

Slovenská legislatíva a vyučovanie jogy

Joga sa na Slovensku teší veľkej popularite a čoraz viac ľudí má tendenciu sa v nej ďalej vzdelávať a  následne jogu učiť. My sme sa snažili v tomto smere zistiť informácie o tom, ako to v súčasnej dobe na Slovensku je. Po dlhom skúmaní, veľa telefonátoch s úradníkmi z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme dostali odpoveď, že novela zákona o športe na tento typ športu nemyslela. Snažili sme sa zistiť odpovede na otázky ako:

 • Čo všetko musí spĺňať osoba, ktorá sa rozhodne vykonávať povolanie inštruktora jogy  // ODPOVEĎ: (mal by predložiť certifikát o absolovaní vzdelania)
 • Ako sa overuje certifikát a kvalita vzdelania? // ODPOVEĎ: (neoveruje sa, klient by mal sám vyhodnotiť, či vzdelanie pre ktoré sa rozhodol zodpovedá tomu čo ponúka a jeho cena je adekvátna)
 • Kto garantuje odbornosť vzdelania v tejto oblasti na Slovensku? // ODPOVEĎ: (tieto typy vzdelávania nespadajú pod akreditačnú činnosť Ministerstva školstva, nakoľko tá bola posunútá na športové organizácie. Joga však nemá v tejto oblasti garanta na akreditačnú činnosť)
 • Sú vytvorené štandardy vzdelávania časový rozsah a rozloženie jednotlivých oblastií vzdelávania? // ODPOVEĎ: (vzhľadom na to, že sa jedná o vzdelávanie bez akreditácie, tak nie sú zadefinované žiadne štandardy)
 • Akí garanti majú byť počas vzdelávania? // ODPOVEĎ: Tieto typy vzdelávania nespadajú pod akreditačnú činnosť Ministerstva školstva SR, nakoľko tá bola posunútá na športové organizácie. Joga však nemá v tejto oblasti už garanta či inštitúciu, ktorá by zastrešovala akreditačnú činnosť a nie sú definované ani exaktné požiadavky na garantov okrem základných, typu vysokoškolské vzdelanie. Klient by mal sám vyhodnotiť, či vzdelanie zodpovedá tomu čo ponúka a či cena je adekvátna).

Pôvodný názov vzdelania inštruktor jogy sa v súčasnosti nazýva Inštruktor športu. Tento pojem sa použil pre veľké množstvo športov a preto sú aj pravidlá vzdelávania nastavené veľmi všeobecne a nie sú definované špecifiká pre šport či kontrolné mechanizmy overovania kvality vzdelávania. Kategórie vzdelávania delia Inšturkutorov športu na kvalifikačné stupne od I až po III. Požiadavky na obsah a témy, ktoré má obsahovať vzdelávanie Inštruktorov športu kvalifikačného stupňa I a II sú zadefinované následovne:

INŠTRUKTOR ŠPORTU I KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

a) Všeobecná časť, celkovo najmenej 20 hodín výučby v týchto okruhoch

 1. biologicko-lekárske základy v športe
 2. biomechanika
 3. regenerácia
 4. psychológia športu
 5. základy pedagogiky
 6. teória a didaktika športu

b) Špeciálna časť, celkovo najmenej 40 hodín

c) Záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba, ktorá pozostáva z vedenia časti tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci

d) Skúška zo všeobecnej časti

e) Skúška zo špeciálnej časti

 

INŠTRUKTOR ŠPORTU II KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

a) Všeobecná časť, celkovo najmenej 40 hodín výučby v týchto okruhoch

 1. biologicko-lekárske základy v športe
 2. biomechanika
 3. regenerácia a hygiena
 4. psychológia športu
 5. pedagogika
 6. sociológia športu
 7. základy etiky športu
 8. teória a didaktika športu

b) Špeciálna časť, celkovo najmenej 60 hodín

c) Záverečná práca v rozsahu 10 až 20 strán, ktorá pozostáva z mikrocyklu športového tréningu, a jej obhajoba

d) Skúška zo všeobecnej časti

e) Skúška zo špeciálnej časti

V súčasnej dobe však neexistuje žiadna podmienka splnenia kritérií čo by mali jednotlivé časti obsahovať v detaile, ako sa má merať kvalita vzdelávania, ako sa vyhodnocuje či absolvent naplnil, alebo nenaplnil tieto očakávania a tak vznikajú rôzne kurzy, ktoré Vám vydajú certifikát, avšak sa jedná len vydanie certifikátu o absolvovaní kurzu nie o certifikát akreditovaného vzdelávania.

V zmysle týchto pravidiel by podľa tejto vyhlášky mal vedieť Inštruktor športu I a II kvalifikačného stupňa po absolvovaní vzdelania uvedené informácie nižšie. Ako je možné vidieť nižšie, sú to veľmi všeobecné popisy, pod ktorými si každé vzdelávacie zariadenie dokáže interpretovať svoju verziu čo sa pod daným popisom skrýva.

Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa

 1. má stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
 2. vie definovať základné vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka
 3. ovláda základné vedomosti potrebné na aplikovanie poznatkov pre pochopenie stratégie prevencie vybraných civilizačných ochorení
 4. vie rozlíšiť základné vedomosti pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého životného štýlu
 5. vie v praxi ukázať zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti
 6. vie definovať základné motivačné činitele účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti a starostlivosti o zdravie
 7. má základné poznatky o možnostiach monitorovania efektivity pohybových činností
 8. je spôsobilý odporúčať pohybové programy pre rôzne vekové kategórie

Inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa

 1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
 2. má najmenej jednoročnú prax pri výkone činnosti inštruktor športu od získania odbornej spôsobilosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa
 3. vie vysvetliť základné vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka
 4. vie diferencovať vedomosti potrebné na aplikovanie poznatkov pre pochopenie stratégie prevencie vybraných civilizačných ochorení
 5. vie aplikovať základné vedomosti pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého životného štýlu
 6. vie vysvetliť a v praxi preukázať praktické zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti
 7. je schopný si rozširovať poznatky a vedomosti, ktoré súvisia s rozvojom špecializovaných zručností vybraných pohybových aktivít
 8. vie plánovať a odporúčať pohybové programy pre rôzne profesie, sociálne skupiny, zdravotné skupiny
 9. je schopný motivovať účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti a starostlivosti o zdravie
 10. vie klasifikovať efektivitu pohybových činností
 11. vie prakticky demonštrovať a analyzovať potrebné zručnosti (metódy, formy a prostriedky) adekvátne pre rôzne cieľové skupiny
 12. je schopný tvoriť, realizovať a hodnotiť pohybové programy pre udržanie zdravia, zvýšenie kondície pre rôzne profesie, vekové kategórie v rámci svojej odbornej spôsobilosti
 13. je schopný viesť jednotlivcov a rôzne tréningové skupiny vo vybraných pohybových aktivitách
 14. vie sa spolupodieľať na organizovaní pohybovej aktivity v príslušnom športe

 

Čo je register športových odborníkov a na čo slúži?

Ak chcete na území Slovenskej republiky vykonávať zárobkovú činnosť v oblasti športu, ako napríklad fitness tréner, športovec amatér alebo profesionál atď. Je potrebné byť zapísaný v zozname, ktorý sa nazýva „Register fyzických osôb v športe“ , ktorý eviduje Ministerstvo školstva SR. Žiadosť o zápis vykonáte pomocou jednoduchého registračného formulára na tomto linku. Avšak pozor. Samotný zápis do registra fyzických osôb v športe NEOPRÁVŇUJE športového odborníka vykonávať svoju činnosť ako podnikanie. Toto získané oprávnenie je potrebné ďalej zaregistrovať ako oprávnenie k podnikaniu. Prikladáme vám odkaz na užitočný dokument, kde si môžete prečítať všetky potrebné informácie k podnikaniu ako športový odborník. Nájdete ho TU.

AKREDITOVANÉ KURZY JOGY

Ako je to s akreditáciou na Slovensku?   

Vráťme sa na začiatok k hlavnej otázke. “Ako je to s akreditáciou vzdelávania inštruktora jogy na Slovensku?“. V prvom rade je potrebné povedať, že vzdelávanie v oblasti inštruktora jogy sa riadi podľa zákona č. 440/2015 Z. z. – Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška č. 110/2016 Z. z.  a je v gescii Ministerstva školstva SR. Posledná novela zákona o športe vyriešila veľa sporných otázok týkajúcich sa základných športov, ich financovania zo strany štátu, zriadenia klubov či asociácií, v ktorých kompetencii je aj udeľovanie akreditácie pre vzdelávanie. Bohužiaľ, joga medzi týmito športami nebola zaradená a tak ostala v úplnom vzduchoprázdne. Výsledkom tejto novely bolo to, že Ministerstvo školstva sa vzdalo akreditačnej činnosti a nie je možné v súčasnosti na Slovensku otvoriť žiadne nové akreditované vzdelávacie zariadenie a ani pokračovať existujúcim, ktoré mali v minulosti akreditáciu. Posúdenie o kvalite vzdelania bolo ponechané na jeho budúceho absolventa/klienta.

Práve pre tento dôvod sú všetky naše kurzy inštruktora jogy akreditované Ministerstvom školstva v Českej republike, kde je priamo upravený štatút inštruktora jogy a je vytvorená komisia, ktorá veľmi precízne skúma všetky náležitosti vzdelávacích kurzov v oblasti jogy. Vďaka akreditácii nášho vzdelávacieho inštitútu sa po získaní certifikátu môžete ihneď zaregistrovať na Ministerstve školstva aj na území SR ako športový odborník a v tejto oblasti podnikať alebo sa zamestnať.  K tomu aby bol kurz akreditovaný je ministerstvom stanovený minimálny počet hodín výučby a to od 150 - 200 hodín a viac. Tento počet hodín zaručuje dostatok času potrebného ku kvalitnému vzdelávaniu a praxi budúcich lektorov.

Je pravda, že v súčasnej situácii a benevolentnosti legislatívy na Slovensku môže učiť jogu aj ten, kto má certifikát z neakreditovaného vzdelávania, nakoľko Ministerstvo školstva SR neskúma, či daný certifikát a vzdelávanie plní a má všetky náležitosti dodržané. Preto odporúčame získať certifikát absolvovaním práve akreditovaného kurzu, nakoľko o ten je možné sa oprieť vedomostne vďaka správne nastaveným podmienkam, ktoré sú vyžadované štátnymi orgánmi a odborníkmi v danej oblasti. Pozrite si našu súčasnú ponuku kurzov TU.

Sú ešte na Slovensku akreditované kurzy?

Bohužiaľ vzhľadom na vyššie uvedené dôvody všetky programy a kurzy, ktoré v minulosti získali akreditáciu udelenú Ministerstvom školstva SR ju získali na základe predchádzajúcej, aktuálne už novelizovanej legislatívy a ich platnosť bola časovo obmedzená a skončila v roku 2019. Od tohto roku neboli vydané nové povolenia na akreditované vzdelávanie inštruktora jogy a existujúcim poskytovateľom neboli predĺžené, čiže skončili. Existuje len štatút inštruktora športu, ktorý je popísaný vo vyhláške 110/2016 Zbierky zákonov. Jeho presné znenie nájdete TU!

Čím sa vyznačuje kvalitný inštruktor jogy? 

Ako inštruktor jogy musíte vedieť porozumieť klientovi celistvo. Komplexné získané vedomosti vám poskytnú istotu v učení a klientovi odovzdáte vysoký štandard služby. Práve tie Vám pomôžu v momentoch, kedy potrebujete pomôcť cvičiacemu s jeho pohybovým obmedzením, alebo zabránite tomu, aby si mohol počas cvičenia s Vami ublížiť, prípadne mu danú asánu ukážete v inom prevedení, ktorú môže pre jeho zdravotný stav cvičiť.

Akreditované programy (kurzy) sú väčšinou finančne nákladnejšie. Spája sa s tým zabezpečenie vysokej kvality vzdelávania. Odovzdávané informácie sú garantované odborníkmi v danej oblasti. Túto odbornosť podrobne preveruje samotné Ministerstvo pri registrácií o akreditáciu konkrétneho kurzu ako aj obsah vzdelávacích materiálov. Súčasťou akreditovaných kurzov zvyčajne zahŕňa dôkladné štúdium filozofie jogy, anatómie, fyziológie tela, psychológie, psychosomatiky a mnoho ďalších vrátane meditácie, metodík výučby a jogových póz.

Čím viac kurzov absolvujete, tým lepšie budete schopní viesť hodinu jogy a komunikovať prevedenie asán a správne dýchanie, či zvoliť správnu zostavu pri individuálnom cvičení klienta. Výber čo najlepšieho a najkvalitnejšieho vzdelania s kvalitnými učiteľmi by preto mal byť pre vás prioritou, pretože to vás bude formovať na vašej ďalšej ceste kvalitného a vzdelaného inštruktora jogy.

VIAC O NAŠICH KURZOCH

 

Máte otázky? Napíšte nám.

Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Kliknutím vyberte alebo ťahaním vložte súbor (.jpg) max. 2MB
Súbor bol vybraný
Systém tahaj a pusti sa nedá použiť
%
Vyplnte toto políčko
Kliknutím vyberte alebo ťahaním vložte súbor (.pdf) max. 2MB
Súbor bol vybraný
Systém tahaj a pusti sa nedá použiť
%
Vyplnte toto políčko
Chyba vloženia súboru: - Súbor je veľký (MB) max. {{f.$errorParam}}
Pracujem...
Pracujem...